Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Członkostwo w PTPJ

Składki członkowskie

Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej może zostać osoba spełniająca jednocześnie następujące warunki:

1. Jest Analitykiem Jungowskim, osobą biorącą udział w profesjonalnym szkoleniu w dziedzinie psychologii analitycznej lub osobą aktywnie wspierającą rozwój psychologii analitycznej.

2. Jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptującą statutowe założenia Towarzystwa. Członkiem Towarzystwa może zostać również cudzoziemiec (mieszkający i nie mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Członkiem Rzeczywistym Towarzystwa może być osoba czynna zawodowo jako psychoterapeuta lub psychoanalityk Jungowski. Pozostałe osoby mogą się ubiegać o status Członka Kandydata.

Osoba ubiegająca się o członkostwo zobowiązana jest zapoznać się ze statutem Towarzystwa oraz dostarczyć deklarację członkowską pod adres Towarzystwa lub przekazać ją osobiście Członkowi Zarządu Towarzystwa. Poniżej zostały umieszczone wzory deklaracji.

deklaracja rzeczywisty

deklaracja kandydat

Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do opłacania corocznych składek członkowskich. Dotyczy to członków rzeczywistych i członków kandydatów. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek.  
Osoby nie opłacające składek w kolejnych latach mogą być decyzją Zarządu usunięte z listy członków.

Składka członkowska wynosi: 

Prosimy o opłacanie składek do 31 marca danego roku.

Numer rachunku bankowego:

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej
BANK BGŻ 02 2030 0045 1110 0000
0266 3980

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!