Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Ścieżka szkoleniowa

Informacje ogólne

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej zrzesza analityków jungowskich oraz osoby dążące do uzyskania kompetencji w tym zakresie. Towarzystwo wspiera proces szkolenia i rozwoju zawodowego, oferując kandydatom możliwość uczestniczenia w dwustopniowym szkoleniu teoretycznym, własnej analizie jungowskiej, superwizji pracy klinicznej z pacjentami oraz spotkaniach ewaluacyjnych z członkami Komisji Szkoleniowej.

Umiejętności psychoterapeutyczne i analityczne uczestników szkoleń poddawane są ewaluacji przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychologii Analitycznej (International Association for Analytical Psychology, IAAP) w formie trzech egzaminów w kolejnych etapach rozwoju analitycznego. Uzyskanie statusu Psychoanalityka Jungowskiego PTPJ następuje po zdaniu egzaminu końcowego i otrzymaniu Statusu Członka Indywidualnego w IAAP (Provisional Member albo Individual Member IAAP). W przyszłości (około 2025 r.) Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej planuje uzyskać status członka grupowego IAAP z uprawnieniami do samodzielnej certyfikacji analityków jungowskich.

Dzięki akredytacji szkolenia przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego osoby, które rozpoczynają szkolenie w PTPJ i nie posiadają Certyfikatu Psychoterapeuty SNP PTP, a są zainteresowane jego uzyskaniem, mogą dodatkowo uczestniczyć w kursie psychoterapii (Fundacja Psychomed) i podejść do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty PTP. Akredytacja zapewnia możliwość zaliczenia godzin własnej analizy jungowskiej odbytych u analityka jungowskiego oraz superwizji odbytych u superwizora IAAP, a także części programu szkoleniowego PTPJ (Szkolenie II stopnia), jako elementów szkolenia wymaganych do Certyfikatu Psychoterapeuty SNP PTP. Obecnie jest to jedyne w Polsce szkolenie w psychoanalizie jungowskiej, posiadające taką akredytację.

Programy szkoleniowe w analizie jungowskiej różnią się w poszczególnych Towarzystwach i Instytutach wagą przywiązywaną do poszczególnych elementów składowych tej ścieżki rozwoju. Nasze rozumienie oparte jest na szukaniu równowagi pomiędzy znaczeniem profesjonalnego wykształcenia kandydata a jego indywidualnymi cechami osobowościowymi wyznaczającymi głęboką wewnętrzną integralność osoby analityka, takimi jak umiejętność pielęgnowania głębokiej i dynamicznej relacji z procesami nieświadomymi, świadomość swoich silnych i słabych stron, zdolność symbolicznego odnoszenia się do nieświadomości. Dlatego też ważną zasadą kultywowaną w PTPJ jest fakt, że relacja analityczna to postulat etyczny, stwarzający szczególny wymóg odpowiedzialności za dobro własne i dobro pacjenta. Ścieżka szkoleniowa każdego z kandydatów jest unikalna i poza podstawowymi ramami formalnymi nie da się z góry zdefiniować, choć zawsze obejmuje stałe elementy: analizę własną, superwizję, szkolenie teoretyczne oraz ewaluację kompetencji.

Szkolenie teoretyczne ma charakter wykładowo-treningowy i przebiega w trzech etapach. Szkolenie I stopnia stanowi zintegrowany, półtoraroczny kurs wprowadzający do psychologii analitycznej i jej klinicznych zastosowań, prowadzony w grupie zamkniętej przez stały zespół dwóch analityków. Szkolenie II stopnia przebiega w grupie półotwartej, obejmuje seminaria prowadzone przez różnych analityków jungowskich, stanowiąc możliwość pogłębiania wiedzy i budowania umiejętności w bardziej zaawansowanym etapie rozwoju analitycznego. Trzeci etap kształcenia, po ukończeniu szkolenia II stopnia, obejmuje okres przygotowań kandydata do egzaminów w IAAP.

W okresie szkolenia II i III stopnia kandydat jest zobowiązany do kontynuowania własnej analizy jungowskiej oraz poddawania swojej pracy z pacjentami superwizji indywidualnej i grupowej u analityków jungowskich z uprawnieniami do prowadzenia superwizji. Ponadto, przed egzaminem końcowym, kandydat jest zobowiązany do odbycia stażu klinicznego w wymiarze 400 godzin oraz ukończenia szkolenia całościowego w zakresie psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Etapy szkolenia kandydatów w PTPJ:

Szkolenie I stopnia – wprowadzenie do teorii i praktyki psychologii analitycznej

Obejmuje półtoraroczny kurs wprowadzający w teoretyczne i praktyczne podstawy psychoanalizy jungowskiej. Odbywa się w zamkniętej, maksymalnie 15-osobowej grupie. Szkolenie prowadzi stały zespół – dwoje psychoanalityków i superwizorów jungowskich, członków PTPJ.

Kurs I stopnia może być elementem kształcenia w zakresie psychologii analitycznej dla osób praktykujących psychoterapię wglądową, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w tym podejściu. Przede wszystkim stanowi on jednak pierwszy etap całościowego szkolenia psychoanalitycznego, prowadzącego do uzyskania statusu Członka Indywidualnego IAAP oraz Statusu Psychoanalityka Jungowskiego PTPJ. Zalecane jest rozpoczęcie własnej analizy jungowskiej w trakcie lub przed rozpoczęciem szkolenia.

Ukończenie szkolenia I stopnia jest warunkiem przejścia na drugi, zaawansowany poziom. Możliwość zgłoszenia aplikacji bezpośrednio na szkolenie zaawansowane mają dodatkowo osoby, które odbyły wcześniej szkolenie w podejściu jungowskim obejmujące zakres teoretyczny szkolenia I stopnia w PTPJ. Decyzja o przyjęciu kandydata na poziom zaawansowany jest podejmowana indywidualnie przez Komisję Szkoleniową po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem.

Szkolenie II stopnia – szczegółowe zagadnienia psychoanalizy jungowskiej

Składają się na nie seminaria teoretyczno-warsztatowe, obejmujące szczegółowe zagadnienia psychoanalizy jungowskiej z perspektywy historycznej, filozoficznej i klinicznej, w zakresie pojęciowym i praktycznym. Odbywa się w grupie półotwartej, liczącej około 20 osób. Zajęcia prowadzą analitycy jungowscy (członkowie towarzystw krajowych i członkowie indywidualni IAAP oraz zaproszeni analitycy jungowscy z zagranicy).

Kurs II stopnia jest przeznaczony dla osób, które po ukończeniu szkolenia I stopnia decydują się kontynuować pogłębianie teoretycznej i praktycznej wiedzy w związku z dążeniem do uzyskania certyfikatu psychoanalityka jungowskiego PTPJ. Uczestnicy zaawansowanej części szkolenia zobowiązani są do rozpoczęcia własnej analizy jungowskiej. Zalecane jest aby analiza i superwizja odbywały się u analityków i analityków superwizorów w Polsce będących członkami PTPJ i zarazem członkami indywidualnymi IAAP lub analityków i superwizorów z zagranicy, z listy IAAP.

Po spełnieniu minimum wymagań, jakim jest odbycie 25 godzin analizy u analityka jungowskiego, mogą składać aplikacje o przyjęcie na indywidualną ścieżkę szkoleniową przez IAAP (Individual Route). Osoby podejmujące szkolenie na poziomie zaawansowanym uzyskują jednocześnie status członka-kandydata PTPJ, a następnie, po spełnieniu kryteriów statutowych, mogą aplikować o uzyskanie członkostwa rzeczywistego w PTPJ.

Trzeci etap szkolenia – okres przygotowań do egzaminu końcowego w IAAP

Po ukończeniu Szkolenia II stopnia kandydaci są zobligowani do kontynuowania własnej analizy, superwizji oraz dalszego kształcenia teoretycznego, zgodnie z zasadami ścieżki indywidualnej w IAAP. W związku z tym kandydaci mają możliwość uczestniczenia w wybranych seminariach z programu szkolenia II stopnia oraz innych wydarzeniach szkoleniowych organizowanych przez PTPJ. Przebieg szkolenia na tym etapie jest indywidualny. Kandydat jest zobowiązany do przedstawiania corocznych informacji na temat przebiegu swojego szkolenia, dzięki czemu może korzystać ze wsparcia i sugestii Komisji Szkoleniowej.

Status Psychoanalityka Jungowskiego PTPJ

Status Psychoanalityka Jungowskiego PTPJ jest przyznawany przez Zarząd PTPJ na wniosek Komisji Szkoleniowej PTPJ i wymaga spełnienia następujących warunków:

  • Posiadanie uprawnień do prowadzenia psychoterapii w Polsce, według obowiązującego stanu prawnego
  • Udokumentowane minimum 1200 godzin szkoleń w zakresie psychoterapii, obejmujących szkolenie teoretyczne, własną psychoterapię, superwizję, staże w ośrodkach psychoterapeutycznych, w tym:
    • minimum 240 godzin własnej analizy jungowskiej w czasie minimum 3 lat,
    • minimum 150 godzin superwizji u analityka jungowskiego, w tym minimum 50 godzin w formie superwizji indywidualnej,
    • ukończenie dwóch stopni szkolenia teoretycznego w PTPJ lub szkolenia zawierającego analogiczną tematykę oraz liczbę godzin.
  • Posiadanie statusu Członka Indywidualnego IAAP (Provisional Member albo Individual Member IAAP).
  • Uzyskanie rekomendacji Komisji Szkoleniowej PTPJ.

Informacja o certyfikacji lokalnej w Polsce – Certyfikat Psychoterapeuty SNP PTP

Składający się z trzech etapów kurs prowadzony przez PTPJ stanowi bezpośrednią kontynuację kursu organizowanego przez IAAP w Polsce od 1998 r., atestowanego nieprzerwanie przez SNP PTP od 2001 r. W latach 2001-2010 kurs był organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, zaś od 2010 r. przez Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. Kierownikiem kursu jest Prof. Krzysztof Rutkowski.

Szkolenie podjęte w PTPJ do uzyskania członkostwa indywidualnego w IAAP umożliwia włączenie doświadczenia własnego (psychoanalizy szkoleniowej) i superwizji prowadzonych przez analityków jungowskich do wymaganych przez Sekcję Psychoterapii SNP PTP 1200 godzin szkolenia. Również szkolenie teoretyczne (seminaria II stopnia PTPJ) może być rozpoznane jako część specjalistyczna szkolenia całościowego. Zgodnie z treścią akredytacji zaliczenie następuje jedynie w sytuacji uczestniczenia kandydata w kursie psychoterapii organizowanym przez Fundację Psychomed w Krakowie.

Kliniczną podstawę szkoleniową (jak praktyki, staże itp.) stanowią szkolenia w Katedrze Psychoterapii UJ CM w ramach kursów Psychoterapia Praktyczna organizowanych przez MCKP UJ.

Szkolenie I stopnia

Szkolenie II stopnia

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!