Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Statut Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej

Statut

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej jest towarzystwem osób zawodowo wykorzystujących psychologię analityczną do diagnozy i psychoterapii. Termin psychologia analityczna odnosi się do kierunku psychologii stworzonej przez C. G. Junga. Termin psychoanaliza jungowska i równoważny mu analiza jungowska oznaczają kliniczne wykorzystanie teoretycznych założeń psychologii analitycznej.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

1. Towarzystwo nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej.

2. Za każdym razem, gdy w Statucie używanie jest słowo Towarzystwo, odnosi się ono do Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej

 

§2

1. Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 07.04.1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. Zm), ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

3. Towarzystwo nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu.

 

§3

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, zaś siedziba mieści się w Konstancin-Jeziorna.

 

§4

Towarzystwo posługuje się pieczęcią o nazwie: Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej.

 

§5

Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

 

§6

Do posługiwania się tożsamymi tytułami „analityk jungowski” lub „psychoanalityk jungowski” uprawnieni są jedynie członkowie Towarzystwa, którzy odbyli stosowne szkolenie obejmujące teorię, doświadczenie własne i doświadczenie w pracy pod superwizją, zdali wymagane egzaminy i uzyskali certyfikat wydawany przez uprawnione do tego instytucje, potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoanalizy, psychoterapii i psychologii analitycznej.

Rozdział 2

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§7

Celem Towarzystwa jest:

1. Promowanie psychologii analitycznej w Polsce i zagranicą.

2. Popularyzacja wiedzy na temat psychologii analitycznej wśród osób zajmujących się psychoterapią i pomocą psychologiczną.

3. Udzielanie różnych form wsparcia osobom intensywnie szkolącym się w psychologii analitycznej.

4. Integrowanie oraz reprezentowanie w kraju i zagranicą środowiska psychoanalityków jungowskich oraz osób szkolących się w psychologii analitycznej w Polsce.

§8

Cele Towarzystwa realizuje się poprzez:

1. Organizowanie różnych form profesjonalnego szkolenia dla osób dążących do uzyskania zawodowych kwalifikacji z zakresu psychologii analitycznej.

2. Utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z International Association for Analytical Psychology, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym oraz innymi międzynarodowymi i krajowymi stowarzyszeniami o podobnych celach działania.

3. Tworzenie oraz realizację programów z zakresu psychologii analitycznej z funduszy zewnętrznych oraz własnych.

4. Prowadzenie (także na zlecenie) form nowatorskich i kreatywnych umożliwiających zastosowanie psychologii analitycznej w praktyce.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej.

6. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów i innych osób zainteresowanych problematyką psychologii analitycznej.

7. Udzielanie członkom Towarzystwa pomocy prawnej i zawodowej.

8. Gromadzenie funduszy na działalność Towarzystwa

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§9

Członkami Towarzystwa mogą być osoby spełniające oba poniższe warunki łącznie:

1. Analitycy Jungowscy, osoby biorące udział w profesjonalnym szkoleniu w dziedzinie psychologii analitycznej lub osoby aktywnie wspierające rozwój psychologii analitycznej.

2. Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, akceptujące statutowe założenia Towarzystwa, również cudzoziemcy (mieszkający i nie mieszkający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

§10

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków rzeczywistych i członków kandydatów

2. Członkiem Rzeczywistym Towarzystwa może być osoba czynna zawodowo jako psychoterapeuta lub psychoanalityk Jungowski.

 

§11

1. Członkiem rzeczywistym zostaje się w drodze głosowania ogółu członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przy uzyskaniu większości 2/3 głosów osób obecnych, na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek o przyjęcie nowego członka rzeczywistego musi być poparty deklaracją 2 członków wprowadzających spośród aktualnych członków rzeczywistych Towarzystwa. Podczas Walnego Zgromadzenia jeden z członków wprowadzających przedstawia osobę kandydata i rekomenduje go na członka rzeczywistego.

3. Członkiem kandydatem zostaje się w drodze głosowania ogółu członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu przy uzyskaniu co najmniej 1/2 głosów osób obecnych, na wniosek zainteresowanego.

4. Wniosek o przyjęcie na członka kandydata przedstawiany jest Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd

 

§12

Prawa członków:

1. Członek rzeczywisty ma prawo:

a. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.

b. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

c. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.

d. Korzystać z pomocy Towarzystwa.

2. Członek kandydat ma prawo:

a. Zgłaszać Zarządowi wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa.

b. Korzystać z pomocy Towarzystwa.

 

§13

Obowiązki członków:

a. Uczestnictwo w pracach Towarzystwa.

b. Przestrzeganie Statutu i uchwał władz Towarzystwa

c. Opłacanie składek członkowskich.

d. Przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

 

§14

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu lub wobec Walnego Zgromadzenia

2. Śmierci członka

3. Skreślenia z listy członków Towarzystwa uchwałą Zarządu z powodu rażącego lub uporczywego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz i regulaminów obowiązujących w Towarzystwie (w szczególności z powodu naruszenia zasad etyki zawodowej).

 

§15

Osoba, której członkostwo ustało z powodów określonych w §14 p3, może odwoływać się od decyzji Zarządu dotyczącej ustania jej członkostwa w Towarzystwie. Odwołanie powinno być adresowane do Walnego Zgromadzenia i złożone w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wydanej przez Zarząd decyzji. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji Zarządu.

 

ROZDZIAŁ 4

Władze Towarzystwa

§16

Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Rzeczywistych Towarzystwa.

2. Zarząd Towarzystwa.

3. Komisja Rewizyjna.

4. Komisja Etyki.

 

§17

1. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zgromadzenie drogą uchwały zdecyduje o jawnym trybie wyborów.

2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 

§18

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§19

1. Raz w roku Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie jako sprawozdawcze, a co 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków indywidualnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 6 tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie może być przesłane drogą elektroniczną na adres podany Zarządowi.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawach wymagających decyzji ogółu członków Towarzystwa

 

§20

1. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków rzeczywistych Towarzystwa, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez obecnych członków rzeczywistych.

2. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie. Zasady tej nie stosuje się jednak do uchwały dotyczącej zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa.

 

§21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.

2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji rewizyjnej.

3. Wybór i odwołanie prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Etyki.

4. Ustalanie wysokości składek członkowskich

5. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutowych lub rozwiązywaniu się Towarzystwa.

6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

8. Przyjmowanie członków rzeczywistych

9. Powoływanie komisji likwidacyjnej w przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia

 

§22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje:

1. Z własnej inicjatywy.

2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rzeczywistych Towarzystwa.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

§23

1. Najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami jest Zarząd.

2. Zarząd Towarzystwa składa się nie więcej niż z dziesięciu członków. Zarząd wybiera spośród swojego grona sekretarza, skarbnika oraz vice prezesa. Pracami Zarządu kieruje prezes.

3. Pracami Zarządu kieruje vice prezes w sytuacji, gdy w danej sprawie zadanie to zostanie mu jednoznacznie przekazane przez Prezesa lub w przypadku sytuacji losowej, uniemożliwiającej prezesowi prowadzenie spraw Towarzystwa.

4. W przypadku, gdy prezes nie może sprawować swojej funkcji do końca kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu dokonania wyboru Prezesa

5. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosowanych decyzji ale nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Zarząd może obradować na zebraniach wirtualnych, z wykorzystaniem narzędzi internetowych i multimedialnych

 

§24

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa.

2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3. Dysponowanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.

5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

7. Uchwalanie planów działalności Towarzystwa.

8. Skreślanie z listy członków Towarzystwa

 

§25

1. Każdy członek zarządu i pozostałych Władz Towarzystwa zobowiązany jest do sumiennego przyjęcia mandatu i pilnego spełniania swych obowiązków.

2. Trzykrotna z rzędu nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Zarządu lub pięciokrotna (nie kolejna) nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu każdego roku kadencji, powoduje automatyczną utratę mandatu członka Zarządu Towarzystwa.

3. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Zarządu pomniejszy się, Zarząd może w to miejsce dokooptować nowych członków z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 4 członków Zarządu.

 

§26

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

 

§27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa.

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

3. Wnioskowanie i zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

§28

W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej pomniejszy się, Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rzeczywistych Towarzystwa, które w drodze wyborów uzupełni jej skład.

 

§29

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

§30

Komisja Etyki składa się z 4. członków spośród których. Komisja Etyki wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 

§31

Do kompetencji Komisji Etyki należą:

1. Dbanie o poprawność zasad etycznych obowiązujących w Towarzystwie.

2. Ocena przestrzegania przez członków Towarzystwa zasad etycznych obowiązujących w Towarzystwie.

3. Formułowanie zaleceń etycznych dla członków Towarzystwa.

§32

1. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Komisji Etyki pomniejszy się, Komisja może w to miejsce dokooptować nowych członków, z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 2 członków jednocześnie.

2. W przypadku gdy w toku kadencji liczba członków Komisji Etyki pomniejszy się o więcej niż 2. członków jednocześnie, Komisja Etyki występuje do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Rzeczywistych Towarzystwa, które w drodze wyborów uzupełni jego skład.

 

§33

Przyjęcie funkcji w Komisji Etyki nie ogranicza pełnienia innych funkcji w Towarzystwie.

§34

Członkowie Komisji Etyki mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 

§35

1. Komisja Etyki zbiera się z częstością adekwatną do ilości rozpatrywanych spraw, gwarantując terminowość ich rozpatrzenia, jednak nie rzadziej niż raz na rok w celu oceny i uaktualnienia obowiązujących zasad etyki.

2. Rozpatrywanie każdej zgłoszonej do Komisji Etyki sprawy powinno rozpocząć się w czasie najbliższego zebrania Komisji Etyki i zakończyć w ciągu 6. miesięcy. W przypadku niemożności dotrzymania terminu Komisja Etyki powinna sporządzić do Zarządu pisemny raport z uzasadnieniem.

3. w przypadku przyjęcia sprawy przeciwko członkowi Towarzystwa, Komisja Etyki zobowiązana jest do poinformowania go o tym w terminie 14 dni.

 

§36

1. Komisja Etyki rozpatruje sprawy wobec członków Towarzystwa, opierając się na informacjach pochodzących od ich pacjentów, współpracowników i innych członków Towarzystwa.

2. Komisja Etyki w czasie rozpatrywania sprawy zobowiązana jest wysłuchać osobę, której sprawa dotyczy.

3. W czasie rozpatrywania spraw dotyczących przestrzegania zasad etycznych przez członka Towarzystwa, Komisja Etyki może zasięgnąć opinii niezależnego biegłego, spoza Towarzystwa, w zakresie etyki w psychoterapii. Opinia powinna zostać sporządzona na piśmie.

4. W przypadku uznania członka Towarzystwa za winnego naruszenia zasad etyki Komisja Etyki może skierować do niego pisemne upomnienie.

5. W przypadku uznania członka Towarzystwa za winnego rażącego naruszenia zasad etyki Komisja Etyki może się zwrócić do Zarządu o pozbawienie członkostwa, funkcji pełnionej w PTPJ lub innych uprawnień nadanych przez Towarzystwo.

§37

1. W składzie Komisji Etyki zawieszony jest członek Towarzystwa, wobec którego rozpatrywana jest jakakolwiek sprawa, na jego miejsce, na czas rozpatrywania sprawy, Komisja Etyki powołuje innego członka. W tym przypadku nie ma zastosowania §32.

2. W pełnieniu wszelkich innych funkcji zawieszony jest członek Towarzystwa, wobec którego rozpatrywana jest przez Komisję Etyki jakakolwiek sprawa. Na jego miejsce nie jest powoływana inna osoba aż do czasu zakończenia rozpatrywania sprawy.

 

§38

1. Zarząd Towarzystwa może tworzyć i znosić Sekcje Towarzystwa. Utworzenie Sekcji może nastąpić na wniosek co najmniej 5 członków rzeczywistych.

2. Władzami Sekcji Towarzystwa są:

1. Zebranie Członków Rzeczywistych

2. Zarząd Sekcji

3. Działalność Sekcji opiera się o regulamin i zakres przyjęty przez Zarząd Towarzystwa

4. Zebranie Członków Rzeczywistych Sekcji może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

5. Do kompetencji Zebrania członków Sekcji należy wybór i odwoływanie członków jej Zarządu oraz określanie kierunków ich działalności.

a. Zwyczajne Zebranie Członków Sekcji zwołuje Zarząd Sekcji z własnej inicjatywy, na wniosek  Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Sekcji.

b. Zebranie Członków Sekcji zwoływane jest przez Zarząd Sekcji co 3 lata jako sprawozdawczo-wyborcze w okresie poprzedzającym Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa. O Zebraniu Członków Sekcji Zarząd Sekcji winien zawiadomić indywidualnie, co najmniej 6 tygodni przed terminem zebrania. Dopuszcza się zawiadomienie drogą korespondencji elektronicznej na adres podany do wiadomości Zarządu.

c. Jeżeli w pierwszym terminie Zebrania Członków Sekcji nie uczestniczy co najmniej połowa liczby jej członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin zebrania powinien być podany w zawiadomieniu i nie może być wyznaczony wcześniej, niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

6. Zarząd Sekcji Towarzystwa jest jej najwyższą władzą w okresie między zebraniami jej członków.

a. Zarząd Sekcji składa się z trzech do pięciu członków. Zarząd wybiera spośród swojego grona sekretarza oraz skarbnika. Pracą Zarządu Sekcji kieruje Prezes Sekcji.

b. Do kompetencji Zarządu Sekcji należy kierowanie działalnością jednostki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz. Zarząd Sekcji zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, jednak nie rzadziej, niż raz na kwartał.

c. Trzykrotna z rzędu nieusprawiedliwiona nieobecność w ciągu każdego roku kadencji powoduje automatyczną utratę mandatu członka Zarządu Sekcji Towarzystwa.

d. Jeżeli w toku kadencji liczba członków Zarządu Sekcji pomniejszy się, Zarząd może uzupełnić swój skład z tym, że może to dotyczyć nie więcej niż 3. członków Zarządu.

7. Władze Sekcji podlegają władzom krajowym Towarzystwa.

§39

Zarząd Towarzystwa może tworzyć i znosić Komitety.

1. Komitety składają się z co najmniej 3 osób.

2. Komitety tworzy się w określonym celu.

3. Zarząd określa skład, funkcje członków i cel działania Komitetu.

4. Działalność komitetów podlega ocenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

5. Komitet ulega rozwiązaniu po wypełnieniu celu, w którym został powołany.

ROZDZIAŁ 5

Majątek Towarzystwa

§40

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

1. Wpływy ze składek.

2. Dotacje, darowizny, granty, spadki, zapisy.

3. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

§41

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Towarzystwa składają łącznie dwie osoby w tym prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz.

2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza Zarządu.

3. W przypadku likwidacji, majątek Towarzystwa powinien zostać przekazany innej organizacji o podobnych celach statutowych.

ROZDZIAŁ 6

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§42

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa.

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!