Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Szkolenie I stopnia

Informacje ogólne – uczestnicy

Zapraszamy do VI Edycji Szkolenia I Stopnia w analizie jungowskiej.

lut 5th, 2023 | By Monika Srebro | Category: PTPJ – informacje 

Program szkolenia I stopnia obejmuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii analitycznej w perspektywie teoretycznej i praktycznej. Może być elementem kształcenia dla osób praktykujących psychoterapię wglądową, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w tym podejściu. Jest też dostępne dla osób, które nie pracowały do tej pory w roli psychoterapeuty, a planują pracę w tym zawodzie i są gotowe podjąć działania prowadzące do uzyskania odpowiednich kwalifikacji (co wymaga dodatkowo, poza szkoleniem I stopnia w PTPJ, rozpoczęcia całościowego kursu psychoterapii).

Przede wszystkim stanowi ono jednak pierwszy etap całościowego szkolenia z zakresu psychologii analitycznej akredytowanego przez IAAP, prowadzącego do uzyskania Certyfikatu Psychoanalityka Jungowskiego. Certyfikat przyznawany przez IAAP uzyskuje się po odbyciu szkolenia I i II stopnia oraz zaliczeniu wymaganych egzaminów.

Zalecane jest rozpoczęcie własnej analizy jungowskiej w trakcie lub przed rozpoczęciem szkolenia I stopnia.

Spotkania w ramach kursu I stopnia odbywają się w grupie maksymalnie kilkunastoosobowej. Skład grupy jest stały. Struktura szkolenia obejmuje 18 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela, łącznie 15 godzin dydaktycznych) odbywających się z częstotliwością raz w miesiącu, z wyłączeniem lipca i sierpnia. Szkolenie I stopnia prowadzone jest przez certyfikowanych psychoanalityków jungowskich.

Ukończenie szkolenia I stopnia wiąże się z wymogiem napisania pracy końcowej i jest warunkiem, obok pozytywnej kwalifikacji przez Komisję Szkoleniową PTPJ, przejścia na drugi, zaawansowany poziom szkolenia (szkolenie II stopnia).

Podstawowe cele szkolenia I stopnia obejmują:

Opanowanie przez uczestników wiedzy teoretycznej w zakresie psychologii analitycznej i rozwój ogólnego wyobrażenia o tym jak realizuje się ona w pracy klinicznej.

Kształtowanie postawy analitycznej: poszukiwanie własnej relacji z teorią i jej praktycznym zastosowaniem, rozwijanie postawy zaciekawienia, otwartości i kreatywności, rozwijanie myślenia symbolicznego.

Na poziomie grupowym: budowanie relacji ze społecznością jungowską, budowanie szacunku dla różnorodności.

Warunki przyjęcia:

ukończenie studiów wyższych oraz posiadanie stopnia lekarza lub magistra. Preferowane są kierunki studiów o charakterze humanistycznym i społecznym.

Wskazane jest doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej lub przynajmniej zaliczenie stażu klinicznego w zakresie psychoterapii.

Zalecane jest posiadanie wiedzy z zakresu podstaw psychoterapii, a także znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej biernym, umożliwiającym przyswojenie podstawowych lektur.

Dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe i własne w zakresie prowadzenia psychoterapii jest rozpatrywane indywidualnie – nie jest warunkiem koniecznym do pozytywnej kwalifikacji, ale będzie preferowane.

Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest dojrzałość własna kandydatów i gotowość do podjęcia szkolenia, a także gotowość do zdobycia odpowiednich kwalifikacji w zakresie psychoterapii, jeśli dana osoba nie pracuje jeszcze w zawodzie psychoterapeuty.

Ponadto od kandydatów oczekiwana jest umiejętność i gotowość do pracy w grupie, otwartość na pracę z materiałem psychologicznym oraz obowiązkowość.skan dyplomu uczelni wyższej (tytuł magistra lub dr)

cv

list motywacyjny

biografia psychologiczna

mail: szkolenia@ptpj.pl

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

28 lutego 2023 r.

Rozpoczęcie szkolenia:

wrzesień 2023 r.

Cena za pojedyncze seminarium:

800zł

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!