Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej

Szkolenie I stopnia

Informacje ogólne – uczestnicy

Zapraszamy do VI Edycji Szkolenia I Stopnia w analizie jungowskiej.

lut 5th, 2023 | By Monika Srebro | Category: PTPJ – informacje 

Program szkolenia I stopnia obejmuje podstawową wiedzę z zakresu psychologii analitycznej w perspektywie teoretycznej i praktycznej. Może być elementem kształcenia dla osób praktykujących psychoterapię wglądową, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w tym podejściu. Jest też dostępne dla osób, które nie pracowały do tej pory w roli psychoterapeuty, a planują pracę w tym zawodzie i są gotowe podjąć działania prowadzące do uzyskania odpowiednich kwalifikacji (co wymaga dodatkowo, poza szkoleniem I stopnia w PTPJ, rozpoczęcia całościowego kursu psychoterapii). Przede wszystkim stanowi ono jednak pierwszy etap całościowego szkolenia psychoanalitycznego, prowadzącego do uzyskania statusu Psychoanalityka Jungowskiego PTPJ, co jest obecnie możliwe poprzez uzyskanie statusu Członka Indywidualnego IAAP. Zalecane jest rozpoczęcie własnej analizy jungowskiej w trakcie lub przed rozpoczęciem szkolenia.

Spotkania w ramach kursu I stopnia odbywają się w grupie kilkunastoosobowej. Skład grupy jest stały. Plan obejmuje 18 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela, 15 godzin szkoleniowych) odbywających się z częstotliwością raz w miesiącu z wyłączeniem lipca i sierpnia. Szkolenie I stopnia prowadzone jest przez psychoanalityków jungowskich – członków PTPJ i Indywidualnych Członków IAAP.

Ukończenie szkolenia I stopnia wiąże się z wymogiem napisania pracy końcowej i jest warunkiem, obok pozytywnej kwalifikacji przez Komisję Szkoleniową PTPJ, przejścia na drugi, zaawansowany poziom szkolenia (szkolenie II stopnia).

Podstawowe cele szkolenia I stopnia obejmują:

Opanowanie przez uczestników wiedzy teoretycznej w zakresie psychologii analitycznej i rozwój ogólnego wyobrażenia o tym jak realizuje się ona w pracy klinicznej.

Kształtowanie postawy analitycznej: poszukiwanie własnej relacji z teorią i jej praktycznym zastosowaniem, rozwijanie postawy zaciekawienia, otwartości i kreatywności.

Na poziomie grupowym: budowanie relacji ze społecznością jungowską, budowanie szacunku dla różnorodności.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów wyższych oraz posiadanie stopnia lekarza lub magistra. Preferowane są kierunki studiów o charakterze humanistycznym i społecznym. Wskazane jest doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej lub przynajmniej zaliczenie stażu klinicznego w zakresie psychoterapii. Zalecane jest posiadanie wiedzy z zakresu podstaw psychoterapii, a także znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej biernym, umożliwiającym przyswojenie podstawowych lektur. Dotychczasowe doświadczenie szkoleniowe i własne w zakresie prowadzenia psychoterapii jest rozpatrywane indywidualnie – nie jest warunkiem koniecznym do pozytywnej kwalifikacji, ale będzie preferowane. Podstawowym kryterium kwalifikacyjnym jest dojrzałość własna kandydatów i gotowość do podjęcia szkolenia, a także gotowość do zdobycia odpowiednich kwalifikacji w zakresie psychoterapii, jeśli dana osoba nie pracuje jeszcze w zawodzie psychoterapeuty.

Ponadto od kandydatów oczekiwana jest umiejętność i gotowość do pracy w grupie, otwartość na pracę z materiałem psychologicznym oraz obowiązkowość.

skan dyplomu uczelni wyższej (tytuł magistra lub dr)

cv

list motywacyjny

biografia psychologiczna

mail: szkolenia@ptpj.pl

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń kandydatów:

28 lutego 2023 r.

Rozpoczęcie szkolenia:

wrzesień 2023 r.

Cena za pojedyncze seminarium:

800zł

bądzmy w kontakcie!

Masz jakieś pytanie?
Skontkatuj się z nami!